Allmänna villkor

 

1. Så fungerar Sveriges Kockar

Sveriges Kockar ägs och drivs av gastrolink, 556980-5731, nedan Sveriges Kockar. Sveriges Kockars tjänst finns på webbplatsen sverigeskockar.se och är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner/företag (nedan ”användare”) och arrangörer av event och cateringuppdrag (nedan ”arrangör”) att ta del av mat- och dryckesrelaterade eventförfrågningar.

När en kund gör en förfrågan till Sveriges Kockar så skickas den till aktuell arrangör som har möjlighet att antingen acceptera eller avvisa förfrågan. När arrangören har accepterat ett uppdrag och kunden bekräftar är det sen upp till dessa 2 parter att gå vidare i sin planering, genomförandet och betalningen. När arrangören avvisar ett uppdrag kommer Sveriges Kockar att rekommendera andra likvärda alternativ för användaren.

2. Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter

Sveriges Kockar följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL). Genom att göra en förfrågan på sverigeskockar.se samtycker användaren och arrangören till att Sveriges Kockar vidareförmedlar de nödvändiga kontaktuppgifter till motsvarande parter. Genom att använda våra tjänster lämnar man ett samtycke till att Sveriges Kockar får vidareförmedla ens kontaktuppgifter till Sveriges Kockars samarbetsparter såsom arrangörer och användare. Användaren och arrangören kan när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till Sveriges Kockars kundservice.

3. Kontrollerade företag

Sveriges Kockar har anslutna arrangörer som tillhandahåller tjänster inom mat- och dryckesrelaterade event och kringliggande kategorier. För att hjälpa användaren att hitta trygga företag och frilansare som uppfyller kvalitékrav ställer vi krav på samtliga arrangörer som vill ansluta sig till tjänsten. Sveriges Kockar genomför löpande kontroller och utvärderingar av samtliga arrangörer som använder våra tjänster. Sveriges Kockar äger rätt att utesluta arrangör från att använda tjänsten om det föreligger anledningar som riskerar kvalitén för användare av tjänsten.

4. Sveriges Kockars ansvarsfrihet

Sveriges Kockar är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och arrangör. Det innebär att Sveriges Kockar inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och arrangör, t.ex. missförstånd i överenskommelser, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Användaren och arrangören har ingen rätt att kräva Sveriges Kockar på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till sverigeskockar.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Sveriges Kockar.

5. Betalning

Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Stripe. För att kunna använda tjänsten måste arrangören godkänna Stripe Connect;s användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen. Stripe Connect kommer då att få tillgång till vissa av dina personuppgifter för att kunna förmedla betalning mellan arrangören och Sveriges Kockar. Stripe Connect accepterar betalning med de vanligare betalkorten så som VISA, MasterCard och American Express. Se mer under Stripe Connects användarvillkor här: https://stripe.com/us/connect/legal. 

Krypterade kortuppgifter kan komma att sparas för att kunna integreras med betallösningen Stripe Connect, för att underlätta användningen för dig som arrangör och för att ha möjligheten att dela ut rabattkoder och användarkrediter till dig. 

Som användare ska betalning ske när du väljer att acceptera ett anbud från en arrangör. För förmedlandet av tjänsten kommer vi att ta ut en avgift från arrangören. Betalning sker när en användare har bekräftat ett uppdrag.

6. Förfrågningar på sverigeskockar.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m

Arrangörer ska uppträda professionellt och vårdat på sverigeskockar.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på sverigeskockar.se. Materialet som arrangör publicerar på sverigeskockar.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Sveriges Kockar bedriver. Missbruk av funktionerna på sverigeskockar.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av sverigeskocar.se. I de fall arrangör företar handlingar i syfte att försämra Sveriges Kockar tjänst, förstöra Sveriges Kockars renommé eller missleda Sveriges Kockars användare och arrangörer genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Sveriges Kockar rätt att stänga av användaren och arrangören.

7. Information på sverigeskockar.se

Sveriges Kockar arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på sverigeskockar.se är korrekta men kan ej garantera detta. Arrangör äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Sveriges Kockar i de fall det förekommer material på sverigeskockar.se som inte är korrekt.

8. Befriande omständigheter

Sveriges Kockar är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

9. Immateriella rättigheter

Sveriges Kockar äger rätt att nyttja texter, menyer, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på sverigeskockar.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos arrangören. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på sverigeskockar.se ägs av Sveriges Kockar och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen sverigeskockar.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

10. Sanktioner

Sveriges Kockar äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av arrangör som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Sveriges Kockar äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Sveriges Kockar bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan arrangören stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på sverigeskockar.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Sveriges Kockar är arrangör skyldig att hålla Sveriges Kockar skadeslös eller ersätta Sveriges Kockar för den skada som uppkommit.

11. Ändringar

Sveriges Kockar har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Arrangörer uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

12. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

+
Meddelande